TUFS Language Modules

解説

   การขึ้นเสียงสูงท้ายประโยค ซึ่งเป็นทำนองเสียงของประโยคคำถามนั้นจะต้องขึ้นเสียงสูงที่พยางค์สุดท้ายเท่านั้นโดยรักษารูปแบบการเน้นเสียงในคำไว้  หากออกเสียงแล้วทำให้รูปแบบการเน้นเสียงในคำเปลี่ยนไปจะทำให้ฟังดูไม่เป็นธรรมชาติ  ตัวอย่างเช่น ต้องการระบุความหมายคำถามว่า เป็นเธอหรือ 「あなたですか?」 แม้จะใช้ทำนองเสียงที่เป็นคำถาม  「あなた?」 รูปแบบของการเน้นเสียงซึ่งเป็นแบบ “ต่ำสูงต่ำ” ก็ไม่ได้หายไป มีแต่เสียง「た」พยางค์ท้ายเท่านั้น ที่หลังจากลงต่ำแล้วจะเปลี่ยนเป็นเสียงขึ้นสูง  ทำนองเสียงแบบในภาษาอังกฤษที่มีการยกเสียงสูงเฉพาะตอนท้ายประโยค จะทำให้ได้ยินเป็น“ต่ำต่ำสูง”ซึ่งฟังแล้วขัดหูของคนญี่ปุ่น
   แผนผังนี้ แสดงระดับเสียงด้วยเส้นโค้ง โดยยกตัวอย่างคำว่า「開ける」ซึ่งเป็นแบบเสียงเรียบ กับ「食べる」ซึ่งเป็นแบบกลางสูง   ด้านซ้ายเป็นประโยคบอกเล่า「開ける。」「食べる。」 ด้านขวาเป็นประโยคคำถาม「開ける?」「食べる?   รูปแบบการเปลี่ยนระดับเสียงของ 「あけ」ในคำว่า 「開ける」 และ 「たべ」ในคำว่า 「食べる」 เหมือนกันทั้งในกรณีประโยคบอกเล่า และ ประโยคคำถาม มีแต่「る」ข้างท้ายสุดเท่านั้น ที่ เห็นการยกเสียงสูงขึ้น เป็นเส้นโค้งประโยคคำถาม นอกจากนี้หากเปรียบเทียบเส้นโค้งในประโยคคำถามกับส่วน「る」ใน「開ける?」จะสังเกตเห็นว่าเสียงนั้นสูงขึ้นโดยไม่มีการลดต่ำลง ส่วน「る」ใน「食べる?」จะลดต่ำลงก่อนแล้วค่อยยกสูงขึ้น รูปแบบการเน้นเสียงแบบกลางสูง คือ “ต่ำสูงต่ำ” ยังคงอยู่
   หากฝึกออกเสียงให้ทำนองเสียงสูงขึ้นโดยรักษารูปแบบการเน้นเสียงในคำได้แล้ว ขอให้ระวังเกี่ยวกับระดับและระยะในการยกเสียงสูงที่พยางค์สุดท้าย  เพราะหากใช้ทำนองเสียงที่ยกสูงขึ้นในพยางค์สุดท้ายช้าและสูงเพียงเล็กน้อย อาจทำให้ฟังดูเหมือนกำลังสงสัยในคำพูดของผู้อื่นได้