TUFS Language Modules

解説

   เสียงสะดุด แสดงด้วยอักษร「っ」ตัวเล็ก และคนญี่ปุ่นจะนับว่ามีความยาวเท่ากับ 1 พยางค์  ในเสียง「っ」จะไม่มีเสียงที่เป็นรูปธรรม แต่จะกลายเสียงไปตามเสียงที่มาข้างหลัง เช่น ถ้าเสียงที่ตามหลัง 「っ」คือ「ぱ」 จะต้องทำปากเหมือน p    ถ้าเป็น「た」จะทำปากเป็น t  ถ้าเป็น 「か」 จะทำปากเป็น k และงดออกเสียงช่วงหนึ่ง (ความยาวเท่ากับ1พยางค์)   หากเสียงที่ตามหลัง「っ」เป็นวรรคサ  การออกเสียงพยัญชนะหลัง「っ」ให้ยาวขึ้นก็จะทำให้เกิดเสียงสะดุด   วิธีฝึกการออกเสียงนี้ทำได้โดย ขณะออกเสียงสะดุดให้กำมือแน่นแล้วคลายออก  ก็จะทำให้เข้าใจช่วงจังหวะของเสียงสะดุดได้  สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษหรือผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษ  ขอให้นึกถึงลักษณะการออกเสียงที่มีk ซ้อนกันเช่นในคำว่า "bookcase"