TUFS Language Modules

解説

   ในภาษาญี่ปุ่น หน่วยพื้นฐานในการนับจังหวะเสียงคือ พยางค์ (บางทีเรียกว่า โมระ)   สำหรับคนญี่ปุ่นพยางค์แต่ละพยางค์จะมีความยาวเท่า ๆ กัน  เช่นกรณี เสียงควบซึ่งมี 「ゃ」「ゅ」「ょ」 ปรากฏร่วมกับอักษรคานะข้างหน้าอีกหนึ่งตัว(เช่น:きゃ) มี 2 อักษร แต่ถือเป็น 1 พยางค์ นอกนั้นอักษรคานะ 1 ตัว จะเท่ากับ 1พยางค์ 

   การเรียนรู้จังหวะเสียงในภาษาญี่ปุ่น จำเป็นต้องเข้าใจการนับพยางค์แบบโมระนี้   พยายามออกเสียงให้แต่ละพยางค์ มีความยาวเท่า ๆ กัน   การออกเสียงผิดที่พบบ่อย ๆ ได้แก่  ออกเสียงคำว่า 「かさ(傘ร่ม)」 เป็น「カーサ」 หรือ ออกเสียงคำว่า  「とけい(時計นาฬิกา)」เป็น「トーケイ」    นอกจากนี้  ยังมีเสียงสะดุด「っ」 เสียงดีด「ん」  เสียงยาว「ー」  และเสียงสระตัวที่ 2 ในสระซ้อน(เช่น: เสียง 「い」ในคำว่า 「ばあい(場合กรณี)」の) ซึ่ง เป็นพยางค์พิเศษ และมีความยาวเทียบเท่ากับ 1 พยางค์เช่นกัน  จึงอาจเป็นเรื่องที่ยากสำหรับผู้เรียน  ขอให้ฝึกฝนการออกเสียงพยางค์พิเศษให้ดี