တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 67 အကြောင်းအရာ

1 tahu

2 tahun

3 tahun

4 tahun

5 tahun depan

6 tahun ini

7 tahun lepas

8 tali léhér

9 taman

10 tandas

11 tandas

12 tangan

13 tangga

14 tapi

15 taufan

16 tebal

17 tekak

18 tekan

19 telinga

20 telur

21 tempat

22 tempat abu rokok

23 tengah hari

24 terang

25 terbang

26 terkenal

27 terlébih dahulu/awal

28 tersusun/menyusun (susun)

29 terus/sekejap lagi

30 tetapi

31 tiba

32 tidak

33 tidak baik

34 tidak begitu

35 tidak boléh

36 tidak hadir

37 tidak pandai

38 tidak sedap

39 tidak suka

40 tidak suka/tidak sedap

41 tidur

42 tiga

43 tiga

44 tiga hari bulan

45 tikét

46 timur

47 tinggal

48 tinggi

49 tingkap

50 tingkat

51 topi

52 tujuh

53 tujuh

54 tujuh biji

55 tujuh hari bulan

56 tukang gunting

57 turun

58 turun

59 tutup

60 tutup

61 téh

62 téksi

63 téléfon bimbit

64 téléfon/menéléfon

65 téngok

66 ténis

67 téh