တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 33 အကြောင်းအရာ

1 daging

2 daging ayam

3 daging babi

4 daging lembu

5 dalam

6 dan

7 dan lain-lain

8 dapat

9 dapur

10 darjah

11 datang

12 datuk

13 dekat

14 dekat

15 dekat

16 dekat

17 demam

18 demi

19 depan

20 dinding

21 doktor

22 dompét

23 dua

24 dua buah

25 dua hari bulan

26 dua hari lepas

27 dua puluh hari bulan

28 dua puluh tahun

29 dua tahun akan datang

30 dua tahun lepas

31 duduk

32 dulu

33 déwasa