တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 10 အကြောင်းအရာ

1 emak

2 empat

3 empat

4 empat

5 empat hari bulan

6 enam

7 enam buah

8 enam hari bulan

9 entahlah/baiklah

10 erm