တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 10 အကြောင်းအရာ

1 beli (買う)

2 beri (渡す)

3 dapat (もらう)

4 memberi (beri) (上げる)

5 meminjam (pinjam) (借りる)

6 meminjamkan  (貸す)

7 mengambil (ambil)  (取る)

8 menjual (jual)  (売る)

9 perlu (要る)

10 pulangkan (返す)