တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 17 အကြောင်းအရာ

1 abang (兄)

2 abang (お兄さん)

3 adik lelaki (弟)

4 adik lelaki (弟さん)

5 adik perempuan (妹)

6 adik perempuan (妹さん)

7 adik-beradik (兄弟)

8 ayah (お父さん)

9 bapa (父)

10 emak (お母さん)

11 ibu (母)

12 ibu bapa (両親)

13 isteri (奥さん)

14 kakak (姉)

15 kakak (お姉さん)

16 keluarga (家族)

17 suami (主人)