တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 79 အကြောင်းအရာ

1 Encik/Puan/Cik (三)

2 X-X (-たち)

3 awak semua (皆さん)

4 batang (本)

5 berapa (いくら)

6 berapa (いくつ)

7 berapa (何-)

8 berdua/dua orang (ふたり)

9 biji (-個)

10 buah (台)

11 buah (冊)

12 bulan (-か月・箇月)

13 bulan (-月)

14 dan lain-lain (-など)

15 darjah (度)

16 dua (二)

17 dua buah (二つ)

18 dua hari bulan (二日)

19 empat (四つ)

20 empat (四)

21 empat (よん)

22 empat hari bulan (四日)

23 enam (六)

24 enam buah (六つ)

25 enam hari bulan (六日)

26 gram (グラム)

27 hari bulan (-日)

28 helai/keping (枚)

29 jam (時間)

30 kali (回)

31 kilogram (キログラム)

32 kilométer (キロメートル)

33 kosong (ゼロ)

34 kumpulan (グループ)

35 lapan (八)

36 lapan buah (八つ)

37 lapan hari bulan (八日)

38 lima (五)

39 lima biji (五つ)

40 lima hari bulan (五日)

41 masa (時間)

42 minit (分)

43 muka surat (ページ)

44 méter (メートル)

45 nombor (番号)

46 nombor téléfon (電話番号)

47 pukul (時)

48 puluh ribu (万)

49 ramai (大勢)

50 ribu (千)

51 se- (一)

52 sebiji (一つ)

53 sembilan (九)

54 sembilan (九)

55 sembilan buah (九つ)

56 sembilan hari bulan (九日)

57 semua (みんな)

58 semuanya (全部)

59 seorang (ひとり)

60 separuh (半分)

61 sepuluh (十)

62 sepuluh (とお)

63 sepuluh hari bulan (十日)

64 seratus (百)

65 setengah (半)

66 sifar (零)

67 sudu/gelas (杯)

68 tahun (年)

69 tahun (-歳)

70 tiga (三)

71 tiga (三つ)

72 tiga hari bulan (三日)

73 tingkat (階)

74 tujuh (七)

75 tujuh (なな)

76 tujuh biji (七つ)

77 tujuh hari bulan (七日)

78 yén (円)

79 ékor (匹)