Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
အင်း/အေး
(1)ya
<Contoh ayat>
အင်း(/အေး)၊ကောင်းပါတယ်။
Ya, OK.
အင်း(/အေး)၊ကြိုက်ပါတယ်။
Ya, saya suka.