TUFS Language Modules

คู่มือการใช้

การเรียนคำศัพท์พื้นฐาน

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้ทั้งการเรียนแบบผ่านสถานการณ์และการเรียนจากหมวดคำศัพท์ เมื่อเรียนคำศัพท์ประมาณสิบคำด้วยการเรียนทั้งสองแบบแล้ว จะมีแบบฝึกหัด เนื่องจากความสามารถด้านคำศัพท์นั้นต้องมีทั้ง “ความสามารถเชิงความเข้าใจ” และ “ความสามารถในการนำไปใช้” ดังนั้นจึงมีแบบฝึกหัดสองแบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถทั้งสองด้าน

ฟังและเข้าใจ
เข้าใจความหมายของคำที่เปล่งออกมา เรียนรู้คำตรงข้ามและคำเหมือน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเข้าใจความหมายเมื่อพบคำศัพท์ต่าง ๆ

ลองใช้จริง
เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคำศัพท์หรือการปรากฏร่วมของคำ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเลือกใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ

การค้นหาจากหมวดคำศัพท์

แบ่งคำศัพท์ตามความหมายออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์ “ตารางหมวดคำศัพท์” ผู้เรียนจึงสามารถใช้ค้นหาคำศัพท์ได้เช่นเดียวกับอภิธานศัพท์

การค้นหาจากตัวอักษรต้น

สามารถค้นหาคำศัพท์ได้จากอักษรต้นของคำ

การค้นหาคำ

สามารถค้นหาได้ทั้งแบบ ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนี้ ที่ลงท้ายด้วยตัวอักษรนี้ ที่มีทุกตัวอักษรต่อไปนี้ และแบบที่มีตัวอักษรนี้อยู่ที่ใดก็ได้

  1. ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนี้:ค้นหาด้วย[a] → แสดงผลการค้นหา [apple]  [apricot]
  2. ที่ลงท้ายด้วยตัวอักษรนี้:ค้นหาด้วย[a] → แสดงผลการค้น[banana]  [guava]
  3. ที่มีทุกตัวอักษรต่อไปนี้:ค้นหาด้วย [orange] → แสดงผลการค้นหา[orange]
  4. ที่มีตัวอักษรนี้อยู่ที่ใดก็ได้:ค้นหาด้วย[ra]  → แสดงผลการค้นหา [grape] [orange]