TUFS Language Modules

ChinesePronunciation
你喜欢音乐吗?Nǐ xǐhuan yīnyuè ma?
喜欢。Xǐhuan.
喜欢什么音乐?Xǐhuan shénme yīnyuè?
我喜欢古典音乐、爵士乐、民歌,Wǒ xǐhuan gǔdiǎn yīnyuè、juéshìyuè、míngē,
流行歌曲也喜欢。liúxíng gēqǔ yě xǐhuan.