TUFS Language Modules

Chinese(Suzhou)Pronunciation
我想星期六去找你,可以吗?Wŏ xiăng xīngqī liù qù zhăo(zăo) nĭ,kěyĭ mɑ?
你最好不要上午来,星期六上午我有事。Nĭ zuìhăo bú yào shàng(sàng)wŭ lái,xīngqī liù shàng(sàng)wŭ wŏ yŏu shì(sì).
那么我下午一点钟去,好不好?Nàme wŏ xiàwǔ yì diǎnzhōng qù,hǎo bù hǎo?
如果你能三点钟来,更好些。Rúguŏ nĭ néng sān diănzhōng(zōng) lái,gèng hăo xie.
我可能不太方便,能不能早一点?Wŏ kěnéng bù fāngbiàn,néng bù néng zǎo yìdiǎn?
那就两点吧,我在家里等你。Nàjiù liǎng diǎnzhōng bɑ,wŏ zài jiāli děng nĭ.
Hǎo.