TUFS Language Modules

Chinese(Suzhou)Pronunciation
我要取1000块钱。Wŏ yào qǔ 1000 kuài qián.
请把你的身份证给我看看。Qĭng bă nĭ de shēn(sēn)fènzhèng(zèng) gěi wŏ kànkɑn.
啊,对不起,我来找一下。A,duìbuqĭ,wŏ lái zhăo(zăo) yí xià.
领定期存款的时候,一定要身份证。Lĭng dìngqī cúnkuăn de shíhou,yídìng yào Shēn(Sēn)fènzhèng(zèng).
噢,找到了,给你。Ō,zhăo(zăo)dào le,gěi nĭ.
谢谢,还要输入密码。Xièxie,hái yào shūrù mìmǎ.
好。Hǎo.