TUFS Language Modules

A
Siyanga pala, dumating mula sa Iloilo ang kababata ko.
ところで、幼友達がイロイロからやってきたわ。
B
Maganda ba siya?
彼女美人?
A
Oo, naging reyna siya sa piyesta noon.
ええ、以前お祭りのとき女王になったわ。
B
Totoo?
本当?
Dalaga pa ba siya?
彼女まだ独身?
A
Oo.
ええ
B
Ipakilala mo naman ako sa kanya.
僕を彼女に紹介して。
A
Aba, eto na pala siya!
あら、もう彼女がきたわ!
Tina, ito si Joey, ang kaopisina ko.
ティナ、こちらがジョーイ、会社の同僚です。
Joey, siya si Tina, ang kababata ko.
ジョーイ、彼女がティナ、幼友達です。
B
Hi Tina, kumusta ka?
やあティナ、はじめまして。

Place: パーティ

Situation: ガールフレンドのいないジョーイがメリーに美人の友人を紹介してくれと頼む