TUFS Language Modules

A
Nasaan ho tayo ngayon?
今どこですか?
B
Nasa Bontoc na ho tayo.
ボントックにいます。
A
Gaano kalayo pa ho ba ang Sagada mula rito?
ここからサガダまではどのくらい遠いですか?
B
Mga dalawang oras pa ho.
およそ2時間です。
A
Ang Kalinga ho?
カリンガは?
B
Mas malayo pa ho iyon kaysa sa Sagada.
サガダよりもっと遠いです。
A
Ganito pala magbiyahe dito sa Mountain Province.
山岳州ではこんなふうに旅するのね。
Nakakapagod!
とても疲れるわ!

Place: バスの中

Situation: リタがバスでルソン島のサガタに行こうとしている。山岳地帯を旅する時の様子。