TUFS Language Modules

A
Tao po!
ごめんください。
Nariyan po ba si Minda?
ミンダさんはいますか?
B
Sino po sila?
どちらさまですか?
A
Ako po si Rolly, ang kaklase ni Minda.
ローリーです、ミンダさんの同級生です。
Kayo ho ba ang ate ni Minda?
ミンダさんのお姉さんでいらっしゃいますか?
B
Hindi.
いいえ。
Ako ang nanay niya.
私は母親です。
A
Napakabata naman ninyo!
ずいぶんとお若いんですね!
Parang ate lang kayo ni Minda.
ミンダさんのお姉さんみたいですね。
B
Salamat.
ありがとう。
Tuloy ka at tatawagin ko si Minda.
中に入って。ミンダを呼んできます。

Place:

Situation: ロリーがクラスメートのミンダの家を訪問。母親のシィタさんに会いお世辞を言う。