TUFS Language Modules

A
Tito, tingnan mo iyon, o!
ティト、あれを見てごらん。
B
Ano po iyon?
あれは何ですか?
Ang laking isda!
大きな魚だなあ!
A
Ay, hindi iyon isda.
あれは魚じゃないわ。
Dugong iyon!
ジュゴンよ。
B
Ano po ang dugong?
ジュゴンって何ですか?
A
Isang mammal na nakatira sa dagat sa Western Visayas at Palawan.
西ビサヤ諸島やパラワン島の海に住んでいる哺乳類の1種よ。
B
Parang bakang lumalangoy, ano?
牛が泳いでるみたいだね。
A
Oo nga.
その通りよ。
Suwerte tayo dahil bihira itong makita.
これはめったに見ることができないから私たちはラッキーなのよ。
Kung gusto mo, tingnan natin ito sa encyclopedia.
もしよかったら、百科事典で見てみましょう。

Place: 海岸

Situation: ティトとレニーおばさんはフィリピン中部ビサヤ諸島の海岸でジュゴンを見つける。