東京外国語大学言語モジュール

TokenTypeSensePos
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့はい(相槌)間投詞
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ヤンゴン[地名]固有名詞
ဆေးခန်းဆေးခန်း診療所、クリニック名詞
ကက~が〈主格〉;~から(の)〈奪格〉格助詞
ပါပါ〈丁寧さ〉助詞
အမိန့်အမိန့်命令名詞
ရှိရှိある、いる;(時間が)経つ、(年齢、年数に)なる動詞
အမိန့်ရှိပါအမိန့်ရှိပါご用件をどうぞ(おっしゃって下さい)(電話の決まり文句)慣用表現
ရှင်ရှင်〈丁寧さ〉[女性用語]文末詞
ဟယ်လိုဟယ်လိုもしもし間投詞
ဒီနေ့ဒီနေ့今日名詞
သွားသွား歯、刃名詞
ဆရာဝန်ဆရာဝန်医者名詞
သွားဆရာဝန်သွားဆရာဝန်歯科医、歯医者名詞
ဒေါက်တာဒေါက်တာ医師(後に敬称を伴う);博士(敬称をつけない)名詞
ဦးဦး~氏〈敬称:社会的地位のある男性〉敬称
မြဝင်းမြဝင်းミャウィン[人名]固有名詞
အချိန်အချိန်時、時間名詞
〈確定した事柄〉動詞文標識助詞・接続形
လားလား~か?〈yes-no疑問〉文末助詞
လို့လို့~と〈引用〉引用節標識助詞
ကျွန်တော်ကျွန်တော်私[男性用語]人称代名詞
အရမ်းအရမ်းやたら、とても、すごく副詞
ကိုက်ကိုက်一致する;痛い(頭痛、歯痛など)動詞
နေနေいる、住む、とどまる;~ている動詞
လို့လို့~ので〈理由〉;~て〈単純接続〉接続助詞
ဆရာဆရာ男性教師、(集合的に)教師名詞
နားရက်နားရက်休日、非番名詞
ပြပြ見せる、示す;受診する;上映する動詞
မှမှ~てはじめて;~てこそ;~だけ接続助詞
ဖြစ်ဖြစ်起こる;~である動詞
မှဖြစ်မှဖြစ်~してこそ都合がよい慣用表現
မယ်မယ်〈未確定の事柄〉動詞文標識助詞
ဆိုဆို云う動詞
ရင်ရင်~なら〈仮定・条件〉接続助詞
တော့တော့~は(というと)〈対比〉副助詞
ညနေညနေ夕方名詞
လေးလေး4(数)数詞
နာရီနာရီ時計、時間;~時名詞
ခြောက်ခြောက်6(数)数詞
အထိအထိ~まで格助詞
မှာမှာ~で、~に〈所格〉格助詞
အထူးအထူး特に名詞
ကုကု治療する動詞
အထူးကုအထူးကု専門医(療)名詞
ပါမောက္ခပါမောက္ခ教授名詞
စိုင်းစိုင်းサイン[人名]固有名詞
တယ်တယ်〈確定した事柄〉動詞文標識助詞
နဲ့နဲ့~と(ともに)〈共格〉:~で(もって)〈具格〉;~を伴って〈随格〉格助詞
နေကျနေကျいつも~している(こと)名詞化接尾辞
ခင်ဗျခင်ဗျ〈丁寧さ〉[男性用語]文末詞
တို့တို့~たち[連想複数]接尾辞
ကျွန်မတို့ကျွန်မတို့私たち[女性用語]人称代名詞
အင်္ဂါအင်္ဂါ火曜日名詞
ကြာသပတေးကြာသပတေး木曜日名詞
နှစ်2(数)数詞
ရက်ရက်日付;~日(日付、日数)名詞
ပဲပဲ〈焦点〉~こそ[強意]、~だけ[排他]副助詞
ထိုင်ထိုင်坐る動詞
စနေနေ့စနေနေ့土曜日名詞
တော့တော့~すると、~したところ〈場面〉、~なので〈理由〉接続助詞
မယ့်မယ့်〈未確定の事柄〉限定節標識助詞
တော်တော်တော်တော်かなり、相当に副詞
လိုလို必要だ;(~に)まだ(時間)ある動詞
သေးသေးまだ~する/しない、さらに~する助動詞
အရေးအရေး問題名詞
ကြီးကြီး大きい動詞
အရေးကြီးအရေးကြီး重要だ成句動詞
တခြားတခြား他(の/に)名詞
တဲ့တဲ့〈確定した事柄〉限定節標識助詞
ကိုကို~を、~に〈対格〉;~へ、~に〈向格〉格助詞
တစ်ချက်လောက်တစ်ချက်လောက်ちょっとぐらい慣用句
စုံစမ်းစုံစမ်း調べる、調査する動詞
ကြည့်ကြည့်見る;~してみる動詞
ပါလားပါလား~してはどう?、~したらいいじゃないですか。[強い勧め](動詞に接続)文末表現
手に入る;得る;構わない、大丈夫だ動詞
〈否定辞〉接頭辞
တော့တော့これから~する、やっと~する、もう~する/しない助動詞
ဘူးဘူး〈否定の事柄〉動詞文標識助詞
ကြိုတင်ကြိုတင်予め~する、前もって~する動詞
တုံကင်တုံကင်予約札(< token?)名詞
ယူယူ取る、持つ、受け取る動詞
ဖို့(အ)ဖို့~するため名詞
ဖို့လိုဖို့လို~する必要がある慣用表現
လိုလို~のよう(な/に/の)、~風名詞
နာမည်နာမည်名前名詞
လေး(က)လေး小さな、かわいらしい、ちょっとした[指小辞]接尾辞
တစ်ဆိတ်လောက်တစ်ဆိတ်လောက်ちょっと副詞
ပြောပြော言う、話す動詞
ပေးပေး与える、わたす;~てあげる動詞
မောင်လွင်မောင်လွင်マウンルィン[人名]固有名詞
ခေါ်ခေါ်呼ぶ(声をかける)、呼ぶ(誘う)、~という名である動詞
ခွဲခွဲ割る動詞
လောက်လောက်~ほど、~くらい;約~(数量表現につく)接尾辞
အရောက်အရောက်到着名詞
လာလာ来る;~てくる動詞
ခဲ့ခဲ့〈移動〉~てくる、~ていく助動詞
ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါはい〈より丁寧な相槌〉間投詞
ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်ありがたく思う、感謝する成句動詞