Modul Bahasa TUFS

Senarai Kosa Kata
id Kosa kata Bilangan yang diperoleh : 2 kata

1 ဈေးကြီးတယ်

2 ဈေးဝယ်ခြင်း