TUFS Language Modules

Details
Link to Grammar Module Link to Conversation Module Link to Pronunciation Module
ပြတယ်
(1)show
<Example sentences>
မစ္စတာ ခိမုရ က ကျွန်မ(/ကျွန်တော်)ကို ဓာတ်ပုံပြတယ်
Ms. Kimura showed me the picture.
မစ္စတာ တာနာခါ ကို စာအုပ် ပြမယ်။
I will show this book to Mr. Tanaka.