TUFS Language Modules

Details
Link to Grammar Module Link to Conversation Module Link to Pronunciation Module
အရမ်း/တော်တော်
(1)very
<Example sentences>
မစ္စတာ ခိုဘယရှိ က ဉာဏ်အရမ်းကောင်းတယ်။
Mr. Kobayashi is very smart.
အရမ်း ပင်ပန်းတယ်။
I feel very tired.