တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက်: 6 အကြောင်းအရာ

1 belajar (勉強)

2 kerja rumah (宿題)

3 latihan/berlatih (練習)

4 maksud (意味)

5 suara (声)

6 ujian (テスト)