တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 6 အကြောင်းအရာ

1 hélo (もしもし)

2 silakan/tolong (どうぞ)

3 tidak (いいえ)

4 ya (はい)

5 ya (ええ)

6 ya/terima kasih (どうも)