တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 9 အကြောင်းအရာ

1 bagaimana (どう)

2 bagaimana  (いかが)

3 begitu (そう)

4 ini (この)

5 itu (その)

6 itu (あの)

7 seperti ini (こんな)

8 yang bagaimana (どんな)

9 yang mana (どの)