တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 8 အကြောင်းအရာ

1 ambil (撮る)

2 guna (使う)

3 masukkan/menuangkan (入れる)

4 membasuh (basuh)  (洗う)

5 membersihkan (掃除する)

6 mencuci pakaian (洗濯する)

7 menggosok (gosok) (磨く)

8 mengirim (kirim) (送る)