တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 10 အကြောင်းအရာ

1 baca (読む)

2 bercakap (cakap)  (話す)

3 bertanya (聞く)

4 cakap (言う)

5 hubungi (連絡する)

6 memanggil (panggil) (呼ぶ)

7 membuat (buat) salinan (コピーする)

8 menjawab(jawab) (答える)

9 menulis (tulis)  (書く)

10 menunjukkan (見せる)