တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 10 အကြောင်းအရာ

1 ada (在る)

2 ada (有る)

3 ada (居る)

4 hantar/memberi (beri) (出す)

5 kehilangan (なくす)

6 lahir (うまれる)

7 memadamkan (padam) (消す)

8 membuat (buat)  (つくる)

9 pasang (付ける)

10 siap (出来る)