တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 6 အကြောင်းအရာ

1 borang (用紙)

2 butang (ボタン)

3 kertas (紙)

4 keréta (車)

5 mancis (マッチ)

6 pita (テープ)